เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ ที่น.ร.อยากเข้าเรียนมากที่สุดในปี 2023

วันที่ 10 ก.พ. 2567 ได้มีการรายงานว่า เว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) จัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐ ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด โดยมาจากการโหวตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ระหว่างเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2566 ตามลำดับดังนี้

TOP10 มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยม 2023 ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. มหาวิทยาลันเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยมหิดล

7. มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10. มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *